Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Chlumec

Svatební obřad

Uzavření manželství vyřizuje

Šárka Žáčková
Telefonní číslo: 472 710 616
E-mail: zackova@mesto-chlumec.cz

Kde:

Městský úřad Chlumec, 1. patro, kancelář č. 213

Kdy:

 • Pondělí: 7:00–12:00 a 13:00–17:00
 • Středa: 7:00–12:00 a 13:00–17:00

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Nejprve by se mělo předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství.

Stanovené dny bez správního poplatku pro rok 2024 
pro uzavírání manželství od 10:00 do 14:00 hod v obřadní místnosti jsou:
6.1., 3.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 13.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11. a 7.12.
Další dny pro uzavření manželství pro rok 2024 
v obřadní místnosti jsou: 20.1., 23.2., 16.3., 20.4., 18.5., 22.6., 27.7., 17.8., 21.9., 19.10., 16.11. a 21.12., kde je třeba podat si žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovené dny nebo na jiném vhodném místě a uhradit správní poplatek ve výši 3 000 Kč.

 

Místem obřadu je určena obřadní místnost na Městském úřadě v Chlumci.

Místo obřadu si však mohou snoubenci vybrat. Místo musí splňovat pouze požadavky, aby se nacházelo v matričním obvodu města Chlumec a obce Telnice a jejich částí Žandov, Stradov, Český Újezd, Střížovice, Hrbovice, Varvažov, Adolfov a Liboňov. Dalším požadavkem je, aby se obřad konal v důstojném prostředí a byla zde možnost umístění stolku pro podepisování protokolu.

Nyní nově od 1.1.2024 bude také vybírán správní poplatek ve výši 1 000 Kč, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pokud ani jeden ze snoubenců není přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu obce, položka 12 písm. c).


Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • dotazník k uzavření manželství - snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní doklad)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úmrtní list zemřelého manžela
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, do 15 dnů jsou manželé povinni zažádat si o vydání nového občanského průkazu.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek za vydání osvědčení činí 500 Kč.

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč.


Sňatek u cizinců:

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství doklad totožnosti, vysvědčení o právní způsobilosti, na kterém musí být uvedeno státní občanství, rodinný stav a trvalý pobyt. Dále je potřeba doložit rodný list a potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Správní poplatky u sňatku cizinců

 • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky: 5 000 Kč
 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky: 3 000 Kč

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Pokud žádá cizinec o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

 

Mohlo by Vás zajímat