Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Chlumec

Poplatek za odpad

Přihlášení k poplatku za odpad:

Vyplněnou přihlášku můžete:

 1. podat elektronicky:
  • z datové schránky plátce do datové schránky MÚ Chlumec (6S9B7UA)
  • podepsanou elektronickým ověřeným podpisem poslat na email podatelna@mesto-chlumec.cz
 2. osobně donést na Městský úřad Chlumec, 1. patro, kancelář č. 220 - evidence poplatků

Po splnění ohlašovací povinnosti vám bude přidělen variabilní symbol, pod kterým budete poplatek platit.


Platba za odpad:Platba QR kód

600 Kč / 1 osoba / 1 rok

Způsob úhrady poplatku:

 1. na pokladně MÚ (kancelář č. 216) hotově či platební kartou
 2. SIPO
 3. Bezhotovostním převodem z bankovního účtu

Číslo účtu: 19-882501359/0800
VS: bude vám přidělen po odeslání přihlášky

pokud potřebujete zjistit svůj variabilní symbol, kontaktujte prosím MÚ 

Emilie Pešková - evidence poplatků
telefon: 472 710 625
mobil: 725 918 000
e-mail: peskova@mesto-chlumec.cz

složenky správce poplatku rozesílat nebude


 • poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
 • poplatek platí vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce - od tohoto poplatku je osvobozen pokud je poplatníkem za trvalý pobyt v obci
 • poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě ohlašuje zánik poplatkové povinnosti (při změně trvalého pobytu, při narození dítěte, při úmrtí apod.)
 • dle obecně závazné vyhlášky jsou stanovené osvobození a úlevy – viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
 • nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Mohlo by Vás zajímat